កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
អធិដ្ឋានតាំងព្រះកាយព្រះគ្រីស្ត សម្រាប់បេក្ខជនត្រៀបខ្លួនទទួលអគ្គសញ្ញាលាបថ្ងាស នៅព្រះសហគមន៍កាតូលិកសន្តីម៉ារីញញឹម ចំការទៀង រាត្រីទី២៤ មិថុនា ២០១៧។ Credit by Vann Sambath
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.