កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ពិធីជម្រះចិត្តលើកទី២ សម្រាប់អ្នកដែលបានទទួលជំហាបទី២ នឹងត្រៀមទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកនៅរដូវបុណចម្លងខាងមុខ នៅព្រះសហគមន៍ព្រះយេស៊ូសង្រ្គោះ កាលពីថ្ងៃទី០៦ មិនា ២០១៦
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.