កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
បុណ្យលើកតម្កើងព្រះជាម្ចាស់លើកព្រះនាងម៉ារីឡើងស្ថានបរមសុខ និង ពិធីខួបកំណើតលោកអភិបាលអេមីល គំរប់៨០វស្សា ចូុល៨១វស្សា កាលពីថ្ងៃ ១៥ សីហា ២០១៥
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.