កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ព្រះសហគមន៍ កាតូលិកកំពង់ចាម បានប្រារព្វពិធីបើកទ្វារដ៏វិសុទ្ធ នៅព្រះសហគមន៍គ្រួសារដ៍វិសុទ្ឋ(អ្នកលឿង) កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.