កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
អធិដ្ឋានតាមរបៀបតេហ្សេរបស់យុវជន យុវនារី ជាង២៥០ នាក់ មកពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកទាំងបីភូមិភាគនៅកម្ពុជា ជួបជុំគ្នានៅព្រះសហគមន៍ភ្នំពេញថ្មី ក្នុងឱកាសទិវានៃការត្រាស់ហៅ កាលពីថ្ងៃទី ២៥ មេសា ២០១៥
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.