កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ដំណើរបូជនីយេស៍ប្រចាំឆ្នាំ នៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញ នៅក្នុងមណ្ឌលសកម្មភាពតាកែវ បានចាប់ផ្តើមពីព្រះវិហារចម្ការទៀង ទៅកាន់ព្រះវិហារគីរីវង់ ដោយមានប្រវែងប្រមាណ ១៧គីឡូម៉ែត ដែលមានយុវជនភូមិភាគភ្នំពេញចូល
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.