កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ពិធីបុណ្យហែរស្លឹក នៅព្រះវិហារព្រះយេស៊ូសង្រ្គោះមនុស្សលោក នៃព្រះសហគមន៍អំពៅព្រៃ ខេត្តកណ្តាល ។ ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦។
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.