កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
បេក្ខជនចំនួន១៤៣នាក់ ទទួលពិធីត្រាស់ហៅយ៉ាងឱឡារិក នៅព្រះសហគមន៍កាតូលិក ផ្សាតូច ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភ៖​ ឆ្នាំ២០១៥.។
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.