កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ពេលនេះលោកឪពុកវ៉ាំងសង់ បានរៀបចំចេញដំណើរទៅស្រុកបារាំងរួចរាល់ហើយ ដើម្បីបំពេញភារកិច្ចថ្មីជាតំណាងពេញសិទ្ធិរបស់ប្រធានក្រុមសាសនទូតក្រៅប្រទេសនាក្រុងបារី។ សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរលោកជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.