កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ពីធីអធិដ្ឋានសម្រាប់ការតែងតាំងបងប្រុស សិលា សុខ ណា ទៅជាឧបដ្ឋាក កាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែ មិថុនា ២០១៤ នៅព្រះសហគមន៍សន្ត យ៉ូសែប ផ្សាតូច
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.