កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
បេក្ខជន បេក្ខនារី ចំនួន ៩៥នាក់ មកពីព្រះវិហារទាំង៦ នៃមណ្ឌលសកម្មភាពព្រះសហគមន៍ទន្លេបាសាក់ ទទួលអគ្គសញ្ញាលាបថ្ងាស់ នៅប្រះវិហារសន្ត យ៉ូសែប ជ្រៃធំ
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.