កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ងៃសៅរ៍ ទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅព្រះសហគមន៍កាតូលិក សន្តយ៉ូសែប តាហែន បានប្រារព្វពិធីបុណ្យរំឮក សន្តយ៉ូសែប ជាឧបការីជន របស់ព្រះសហគមន៍ កាតូលិកតាំហែន។
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.