កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
បេក្ខជន ៣៤រូប ចំរុះជាតិសាសន៍ ទទួលអគ្គសញ្ញាលាបថ្ងាស់ នៅព្រះសហគមន៍កាតូលិក សន្តផ្សាតូច ក្នុងឱកាសបុណ្យព្រះវិញ្ញាណយាងមក កាលពីថ្ងៃទី ២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥...។
  1 2    2 Pages
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.