កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
អភិបូជាបើកកម្មវិធីបូជនីយ៍ចររបស់យុវជននៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញធ្វើនៅព្រះដហគមន៍កាតូលិក កំពត និងអធិដ្ឋានពេញមួយយប់សម្រាប់ការត្រាស់ហៅ កាលពីថ្ងៃទី០៤វិច្ឆិកា២០១៦
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.