កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ខួប២៥ឆ្នាំនៃវត្តមានរបស់ក្រុមគ្រួសារដុនបូស្កូនៅលើទឹកដីព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា និងការស្វាគមន៍លោកឪពុក អាន ហេល ហ្វេរនានដេស អារទីមី ធ្វើនៅដុនបូស្កូភ្នំពេញថ្មី ថ្ងៃទី២៨/០២/២០១៦
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.