កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
បងស្រីសុភី (កន្សែងពណ៌ក្រហម) បងស្រី ម៉ារីអង់ (កន្សែងពណ៌សរ) ប្រកាសពាក្យសន្យា រយៈពេលមួយឆ្នាំ បន្តទៀតក្នុងជីវិតជាដូនជីកាតូលិក។ ៥_ ៦_២០១៦
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.