កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
បាត់ដំបង, បេក្ខជន បេក្ខនារី ចំនួន ៦៤ រូបទទួលពិធីត្រាស់ហៅ យ៉ាង ឱឡារិក (ជំហានទី២) ដើម្បីត្រៀមខ្លួនទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹក ក្នងឱកាសបុណ្យព្រះយេស៊ូមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញក្នុងពេលខាងមុខនេះ។
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.