កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
បុណ្យប្រសិទ្ធីពរលើប្រេង នៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅកម្ពុជាពិធីនេះបានប្រារព្ធនារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅព្រះវិហារសន្តសិលានិងសន្តប៉ូល ក្នុងមណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញថ្មីរបស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញ
  1 2    2 Pages
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.