កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
នៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ កន្លងទៅ គណៈកម្មការព្រះសហគមន៍ កាតូលិក ចំការទៀងបានចូលរួមពិធីបុណ្យផ្ការស្មីសាមគ្គីនៅវត្តអង្គមន្ត្រី ស្ថិតក្នុងភូមិពងទឹកខាងត្បូង ឃុំគុស ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ ។
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.