កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
លោកអភិបាលអូលីវីយេបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងអភិបូជា ជាភាសាជប៉ុននៅវិសាលវិហាររបស់ភូមិភាគក្យូតូប្រទេសជប៉ុន
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.