កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
អធិដ្ឋានពេញមួយយប់សម្រាប់ការត្រាស់ហៅ នៅមណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញថ្មី ដែលមានគ្រីស្តបរិស័ទប្រមានជាជាង ៣០០នាក់ ក្នុងនោះមានយុវជនអាស៊ាន ១០០ ដែលមកពី៤គឺ ប្រទេស ថៃ ឡាវ វៀតណាម ភូមា និង មាន ៥០នាក់ដែលជាយុវជនកម្ពុជា។
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.