កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
លោកអភិបាល អូលីវីយេ ចូលរួម បុណ្យខួប១៥០ឆ្នាំនៃការរកឃើញមរណៈសាក្សី នៅប្រទេសជប៉ុន
  1 2    2 Pages
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.