កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ពិធីបាចទឹកព្រះពរ និងឡើងផ្ទះថ្មី របស់ក្រុមបងស្រី គ្រីស្ទានដុកឌ្រីន នៅពោធិសាត់ ក្រោមអធិបតីនៃលោកគីកេ ហ្វីការេដូ អភិបាលព្រះសហគមន៍ភូមិភាគបាត់ដំបង
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.