កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ពិធីបើក ទិវាយុវជនឡាវកម្ពុជាលើកទី១ ឆ្នាំ២០១៥ ក្រោមអធិបតីភាព លោកអូលីវីយេ ជ្មីតអីស្ល៊ែរ ជាប្រធានក្រុមលោកអភិបាលឡាវកម្ពុជា លោកអន់តូនីសាមី សូ៊សៃរាជ អភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគកំពង់ចាម។
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.