កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
អភិបូជារំលឹកលោកបូជាចារ្យ ហ្រ្វង់ស័រ ត្រឿង ប៊ូយៀប នឹងបាចទឹកព្រះពរ លើ ចេតិយថ្មីរបស់លោកបូជាចារ្យ ប៊ូយៀប ១២ មិនា ២០១៦ នៅព្រះសហគមន៍ ផ្លូវត្រី
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.