កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
បេក្ខជន បេក្ខនារីចំនួន ២៥ នាក់ មកពីព្រះសហគមន៍នានាក្នុងតបន់កំពង់សោម ទទួលអគ្គសញ្ញាលាបថ្ងាស់ នៅព្រះសហគមន៍កាតូលក ក្រុងព្រះសីហនុ។ ថ្ងៃទី ២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥។
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.