កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ក្នុងឆ្នាំមហាករុណាទិគុណព្រះហឬទ័យប្រណីសន្តោសនេះ គ្រីស្តបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញបានយកពេលវេលាមួយថ្ងៃដើម្បីធ្វើដំណើរបូជនីយចរឆ្លងទ្វាដ៏វិសុទ្ធ សម្រាប់អធិដ្ឋាន ទទួលអគ្គសញ្ញាលើកលែងទោស
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.