កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
លោកអភិបាលអូលីវីយេ សួរសុខទុក្ខគ្រីស្តបរិស័ទ អ្នកជំងឺ និងបាចទឹកព្រះពរតាមផ្ទះគ្រីស្តបរិស័ទនៃព្រះវិហារសន្ត យ៉ូសែប ជ្រៃធំ ក្នុងមណ្ឌលសកម្មភាពព្រះសហគមន៍ទន្លេបាសាក់។ ១៦ ១០ ២០១៦
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.