កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
អភិបូជាបុណ្យព្រះយេស៊ូសម្តែងឋានៈព្រះអង្គ នៅព្រះសហគមន៍ សន្តមីកាអែល(ខេត្តព្រះសីហនុ) កាលពីថ្ងៃ០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦។
  1 2    2 Pages
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.