កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ពិធីបុណ្យរំលឹកមរណៈសាក្សី និង ពិធីបុណ្យ១០០ថ្ងៃរបស់លោកអភិបាល អេមីល ដេតម្យ នៅដីនៃសេចក្តីសង្ឃឹម តាំងគោក ខេត្តកំពង់ធំកាលពីថ្ងៃទី ២០ ឧសភា ២០១៦
  1 2    2 Pages
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.