កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
អបអរសាទរខួប៥០ឆ្នាំនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកសន្តមីកាអែល ក្រុងព្រះសីហនុ កាលពីថ្ងៃទី ០២ ខែ តុលា ២០១៥
  1 2    2 Pages
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.