កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
លោក អូលីវីយេ អភិបាល ព្រះសហគមន៍កាតូលិក ភូមិភាគ បំពេញទស្សនកិច្ច ផ្លូវការដើម្បី សួរសុខទុក្ខ របសគ្រីស្តបរិស័ទនៅព្រះសហគមន៍កាតូលិក ស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង នៅពីថ្ងៃទី ១៨ ខែមិថុនា ២០១៥
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.