កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ព្រះសហគមន៍បឹងទំពុន៖ ពិធីជំរះចិត្តលើកទី៣ សម្រាប់បងប្អូនត្រៀមខ្លួនទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកក្នុងថ្ងៃបុណ្យចម្លងខាងមុខ ១៣_០៣_២០១៦
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.