កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ថ្ងៃព្រហស្បតិ ពិសិទ្ធ ព្រះយេស៊ូរៀបចំពិធីចំលៀងជាមួយសាវ័កទាំង១២ និងបានលាងជើងដល់សាវ័កទាំងអស់ ដែលបានបង្ហាញអោយយើងចេះបំរើគ្នាទៅវិញទៅមក និងចេះស្រឡាញ់គ្នាដូចបងប្អូន នៅព្រះសហគមន៍ចំប៉ា និង ពិធីអធិដ្ឋាន
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.