កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ព្រះសហគមន័កាតូលិកមណ្ឌលសកម្មភាព តាខ្មៅ និង មណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញថ្មី បានមកចូលរួមកម្មវិធីសំណាក់ នៃរដូវអប់រំពិសេសតាមព្រះសហគមន៍ដោយលោក អូលីវីយេ ជ្មីតហស្លែរ ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.