កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ដំណើរទស្សនកិច្ចនិងគោរពសន្តហ្វូស្ទីណារបស់លោកអភិបាល លោកបូជាចារ្យ បងប្រុសបងស្រី និងយុវជនកម្ពុជានៅព្រះវិហាររបស់ Saint Faustina Kowalska ថ្ងៃទី២៩កក្កដា២០១៦
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.