កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
សកម្មភាពទទួលសពលោកអភិបាលអេមីល ដេតម្ប និង ពិធីអធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអភិបាល នៅព្រះសហគមន៍កាតូលិកសន្តយ៉ូសែប ផ្សារតូច កាលពីថ្ងៃពី ២៨ មករា ២០១៦
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.