កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ពិធីថ្វាយអភិបូជាប្រទានព្រះពរលើជួង និងជើងជួង នៅព្រះវិហារសន្ត ម៉ាតាំង (ព្រះសហគមន៍ រោងចក្រ នៅក្នុង មណ្ឌលសកម្មភាពទន្លេមេគង្គ) កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ១១ វិច្ឆិកា ២០១៧។ សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរឲ្យយើងក្លាយទៅជាសំឡេងដ៏ព
  1 2    2 Pages
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.