កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ពិធីបុណ្យព្រះយេស៊ូលាងជើង រួមទាំងពិធីជប់លាងចុងក្រោយ និង តាំងព្រះកាយព្រះគ្រីស្តនៅព្រះសហគមន៍ភូមិផ្កាដូងទើបតែបង្កើតថ្មី ២៤ មិនា ២០១៦
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.