កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ព្រះសហគមន៍បានប្រកាសដែលមានសាលិខិតទទួលរបស់សម្តេចប៉ាបហ្វ្រង់សុីស្កូ ថា លោកឪពុក យ៉ូសែប ទៀន និងសហការីចំនួន១៦នាក់ទៀត ជាអ្នកមានសុភមង្គល និងជាមរណសាក្សី នៅប្រទេសឡាវ។ ពិធីប្រារព្ធនៅវិសាលវិហារ ព្រះបេះដូងព្រះយេស៊
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.