កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
អភិបូជារំលឹកខួបនៃការស្រង់រូបសំណាងព្រះនាងម៉ារីពីបាតទន្លេទន្លេមេគង្គ (រូបសំណាកទីពីរ) នៅព្រះសហគមន៍សន្តីនៃសន្តិភាពអរីយក្សត្រ ថ្ងៃទី២០វិច្ឆិកា២០១៦
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.