កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
អភិបូជារំលឹកខួប បូជាចារ្យ ហ្រ្វង់ស័រ ត្រឿង ប៊ូយៀប កាលពីថ្ងៃទី ០១ មិនា ២០១៥ នៅព្រះសហគមន៍ ផ្លូវត្រី ក្នុងមណ្ឌលសកម្មភាពទន្លេមេគង្គ ។
  1 2    2 Pages
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.