កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ពិធីគំរប់ខួបការស្រង់រូបសំណាក់ព្រះនាងម៉ារីទី១ពីទន្លេមេគង្គ ថ្វាយអភិបូជាដោយអភិបាលអង់តូនី ជាអភិបាលភូមិភាគកំពង់ នៅព្រះសហគមន៍អរិយក្សត្រ កាលពីថ្ងៃទី ១៨ មេសា ២០១៥
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.