កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
រូបភាពពិធី​បុណ្យ​ព្រះវិញ្ញាណ​យាង​មក​ កាលពីថ្ងៃ​ទី​១៥ ឧសភានេះ នៅ​ព្រះវិហារ​សន្ត​យ៉ូសែប​ផ្សារតូចនារាជធានី​ភ្នំពេញ
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.