កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ពិធីសម្ភោធព្រះវិហារ សន្ត សិលា និង សន្តប៉ូល ភ្នំពេញថ្មី និង ពិធីប្រគល់មុខងារជូន លោក សិលា សួន ហង្សលី ជាបូជាចារ្យ ទទួលខុសត្រូវមណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញថ្មី។ ថ្ងៃសៅទី១៨ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦
  1 2    2 Pages
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.