កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ នៅព្រះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង បានប្រារព្វពិធីបុណ្យ ហែរស្លឹក ដោយមានក្បួនដង្ហែរពីផ្ទះលោកអភិបាល ឆ្ពោះទៅព្រះវិហារ។ រូបថត ភូមិភាគបាត់ ដំបង
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.