កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ព្រះវិហារសន្តយ៉ូសែបផ្សារតូចភ្នំពេញ អបអរសាទរខួប៦ឆ្នាំជាអភិបាលភូមិភាគភ្នំពេញ របស់លោក អភិបាលអូលីវីយេ។ ២០១០_ ២០១៦។
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.