កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
អបអរសាទរពិធីតែងតាំងលោកឧបដ្ឋាក សុខ ណា អោយទៅជាបូជាចារ្យ នៅព្រះសហគមន៍កាតូលិក សន្តយ៉ូសែប ផ្សារតូច និងទទួលភារះកិច្ចនៅព្រះសហគមន៍ភ្នំពេញខាងត្បូង កាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ២០១៥
  1 2    2 Pages
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.