កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
អភិបូជាគោរពមរណសាក្សី និង ពិធីបើកការស៊ើបអង្កេតមរណសាក្សីសម្រាប់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានគ្រីស្តបិរស័ទចូលរួមទូលទាំងប្រទេសប្រមានជា ១០០០នាក់ ពិធីនេះធ្វើនៅព្រះសហគមន៍តាំងគោក កាលពីថ្ងៃទី ០១ ឧសភា
  1 2    2 Pages
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.