កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ថ្ងៃទី២នៃមហាសនិ្នបាតនៅក្នុងឆ្នាំនៃគ្រួសារ ក្រោមប្រធានបទ៖ “អ្នកមានចិត្តស្រឡាញ់តែងតែអត់ឱនឲ្យគេ ជឿ សង្ឃឹម ទ្រាំទ្រក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈ" ។ ក្នុងឱកាសនោះ ក៏មានប្រារព្វធ្វើបុណ្យព្រះជាយេស៊ូសម្តែងព្រះអង្គ
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.